"Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life." -- Terry Pratchett

Wainwright's Coast to Coast Walk

Day 12 - Blakey Ridge to Egton Bridge