"It's not what you take, when you leave this world behind you. It's what you leave behind you when you go." -- Randy Travis

Wainwright's Coast to Coast Walk

Day 12 - Blakey Ridge to Egton Bridge